Algemene voorwaarden Me Lab
Inhoud

Artikel 1 Definities

  1. Me Lab VOF (hierna: Me Lab) is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het ontwikkelen van programma’s voor werk, rust en persoonlijke groei. Daarnaast ontwikkelt Me Lab programma’s in het kader van teamontwikkeling en persoonlijk en maatschappelijk leiderschap.
  2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
  3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant‘ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Producten en Diensten van Me Lab.
  4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Me Lab en/of Klant.
  5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Me Lab en Klant gesloten Overeenkomst (al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand) waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Me Lab zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Me Lab en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
  6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Me Lab en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende zowel het op maat maken van ontwikkelingsprogramma’s voor particulieren, teams, organisaties en bedrijven, als advisering en begeleiding voor bedrijven en organisaties rond persoonlijk en maatschappelijk leiderschap, en geleverde Producten alsmede alle andere door Me Lab ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
  7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Me Lab en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende ontwikkelingsprogramma’s en Gangmakers® producten die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Me Lab zelf.
  8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Me Lab, te raadplegen via www.me-lab.nl.

Artikel 2 Identiteit van Me Lab

  1. Me Lab is bij de KvK geregistreerd onder nummer 81130651 en draagt btw-identificatienummer NL861945505B01. Me Lab is gevestigd aan Eikenrodelaan 71 (1181 DG) te Amstelveen.
  2. Me Lab is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de Website www.me-lab.nl en telefonisch op +31(0)6-38224725 of +31(0)6-38065584.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

  1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Me Lab en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Me Lab overeengekomen.
  3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
  4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
  5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

  1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
  2. Klant kan contact opnemen met Me Lab via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
  3. Me Lab zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
  4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
  5. Als Me Lab een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Me Lab kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Me Lab dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Me Lab deze schriftelijk bevestigt.
  7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Me Lab.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Me Lab zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
  2. Me Lab heeft bij de levering van de Diensten betreffende advisering en begeleiding rond persoonlijke groei en maatschappelijk leiderschap slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Me Lab niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
  3. Me Lab heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4. Bij het inschakelen van derden zal Me Lab de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Me Lab worden doorbelast aan Klant.
  5. De Overeenkomst kan alleen door Me Lab worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Me Lab bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Me Lab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Me Lab worden verstrekt.
  6. Klant draagt er zorg voor dat Me Lab haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
  7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Me Lab hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Me Lab dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Me Lab en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
  2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
  3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Me Lab op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
  4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Me Lab en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

  1. Me Lab is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Me Lab goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Me Lab Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
  2. Voorts is Me Lab bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
  3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Me Lab gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

  1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
  2. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
  3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
  4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Me Lab de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Me Lab en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
  5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.
  6. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:
               a. Het Product heeft ontvangen;
               b. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
               c. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
               d. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.
  7. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Me Lab het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.
  8. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.
  9. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Me Lab dit dan ook na te laten.
  10. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 9 van dit Artikel genoemde handelswijze.
  11. De kosten van retournering zullen door Me Lab aan Klant worden terugbetaald indien Me Lab de retour gezonden Producten (volledige bestelling) heeft ontvangen.
  12. Me Lab is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Me Lab kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
  13. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Me Lab om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Me Lab onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 9 Annulering Zakelijke Klant

  1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst op afstand.
  2. Indien de geleverde Diensten door Me Lab niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd moet Zakelijke Klant dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het leveren van deze Diensten schriftelijk kenbaar maken aan Me Lab.
  3. Indien Zakelijke Klant niet tevreden is, dient zij dit te melden via [email protected]. Me Lab zal dan in overleg met Zakelijk Klant tot een passende oplossing komen.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

  1. Alle genoemde bedragen in de offerte voor de Consument zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  2. Alle genoemde bedragen in de offerte voor de Zakelijke opdrachtgever zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  3. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Me Lab zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.
  4. Me Lab heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
  5. Betaling voor de Consument geschiedt via IDeal, KBC/CBC of Bankcontact. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.
  6. Betaling voor Zakelijke opdrachtgever geschiedt via overmaking op rekening.
  7. De factuur dient binnen 15 (zegge: vijftien) dagen door Klant te zijn voldaan, en uiterlijk 7 (zegge: zeven) dagen voorafgaan aan de startdatum van de uitvoering van de overeenkomst.
  8. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt Me Lab EUR 5,50 (zegge: vijf euro vijftig) verzendkosten. Indien de bestelling meer dan EUR 75 (zegge: vijfenzeventig) bedraagt zal Me Lab geen verzendkosten in rekening brengen.
  9. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Me Lab mede te delen.
  10. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  11. Indien Me Lab besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.10 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Levering

  1. Op het moment dat de bestelling door Me Lab is ontvangen, geldt zowel voor de door Me Lab ontwikkelde programma’s als de digitale producten van gangmakers® dat deze producten de eerstvolgende zondag na besteldatum naar het (email)adres dat Klant aan Me Lab kenbaar heeft gemaakt worden verstuurd. Voor de overige Producten geldt de levertermijn van Me Lab is in beginsel 5 (zegge: vijf) werkdagen.
  2. Indien Me Lab de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Me Lab is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.
  3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Me Lab of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.
  4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Amstelveen of Nijmegen.
  5. Me Lab bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Me Lab kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
  6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
  7. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Me Lab het recht om:
              i. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
              ii. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Me Lab hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
              iii. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;
              iv. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
              v. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.
  8. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Me Lab niet gevergd kan worden, dan wel indien Me Lab tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.
  9. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Me Lab gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle goederen geleverd door Me Lab blijven in het eigendom van Me Lab, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
  2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Me Lab door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Me Lab zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Me Lab verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Me Lab te vestigen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

  1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.
  2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Me Lab is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
  3. De levertermijn als genoemd in artikel 11.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Me Lab nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Me Lab enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
  4. Me Lab is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Me Lab, verleent Klant de bevoegdheid aan Me Lab om, als een door Me Lab ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
  5. Ten aanzien van de verleende Diensten van Me Lab geldt bij de levering van de Diensten betreffende advisering en begeleiding rond persoonlijke groei en maatschappelijk leiderschap slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Me Lab kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.
  6. Me Lab is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 11 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
  7. Me Lab is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
  8. Me Lab is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
  9. Me Lab is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.
  10. Klant vrijwaart Me Lab voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
  11. Indien Me Lab aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Me Lab met betrekking tot haar Diensten.
  12. De aansprakelijkheid van Me Lab is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Me Lab niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
  13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Me Lab.
  14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Me Lab, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
  2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Me Lab zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in internet-, water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Me Lab, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
  3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
  4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Me Lab overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Me Lab heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Garantie

  1. Me Lab geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.
  2. Me Lab biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Me Lab de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Me Lab te worden gemeld.
  3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
  4. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
  5. De periode van garantie is 30 (zegge: dertig) dagen vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
  6. Indien Me Lab herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Me Lab.
  7. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 16 Reclamering

  1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
  2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Me Lab te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
  3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Me Lab overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens

  1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Me Lab kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

  1. Me Lab behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Me Lab van gegevens. Klant zal Me Lab vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
  3. Het is niet toegestaan om (online) programma’s of delen daarvan te delen, te downloaden of te kopiëren zonder dat hiervoor per email of schriftelijk toestemming is gegeven door Me Lab.
  4. De door Me Lab op haar Website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan een cursus blijft eigendom van Me Lab. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

Artikel 19 Klachtenregeling

  1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan [email protected]. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Me Lab in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
  2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 20 Wijzigingsbeding

  1. Me Lab behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Me Lab zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
  2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
  3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Me Lab Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Me Lab en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen Me Lab en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar woonplaats heeft.
  3. Alle geschillen die tussen Me Lab en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank arrondissement Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam.